A for ambedkar song lyrics Buddha bhim geetmala
नीट बघून घे अक्षर तुला इंग्रजी शिकवतो
बरं..2
असं बसून माझ्या मोर बोल A फॉर
आंबेडकर॥ धृ]

           *********

B म्हणताच भिमराव आठवला पाहिजे
C फॉर कास्ट बुदधीष्ट म्हटलच पाहिजे
D फॉर होऊन डॉक्टर
E म्हणजे इंग्लिश खरं
असं बसून माझ्या मोर बोल फॉर
आंबेडकर

                 ***********

F फॅरिनचा फरिन ला भिम गेला
G फॉर ग्रेट पदव्या घेऊन आला
Hहायफाय झाल्यावर
I फॉर इंडिया सुंदर
असं बसून माझ्या मोर बोल फॉर
आंबेडकरJजयभीम चा विसरू नको तू नारा
ok म्हणजे किंग बहुजनांचा प्यारा
Lम्हणजेच लीडर
M महाराच क्रांती घर
असं बसून माझ्या मोर बोल & फॉर
आंबेडकर

                   ************

N फॉर नागपूर ची बोले दीक्षाभूमी
O फॉर ओन्ली हा धम्म बुद्धाचा नामी
P फॉर पेन ती लेखणी आहे भिमाची
Q म्हणजे ती रांग पाहिजे ज्ञानाची
R फॉर भीमाचा RPI पक्ष
S फॉर समाज हा राहावा दक्ष
T' फॉर टीचर तुला वळण लावून
U फॉर युनायटी एक बोल होऊन
V फॉर व्हिक्टरी भिम विजयी पाहून,
करावा अभ्यास भिमासारखा राहून
W म्हणजे होल अँड सोल भीमराव
झाल्यावर..2
X Y Z ते सारे बघा झुकले चरणावर
सारं प्रथम ध्यानी धर
भिमासारख शिक्षण खरं
असं बसून माझ्या मोर बोल » फॉर
आंबेडकर

                (*************)A for ambedkar song lyrics

Comments