trisharan panchshil lyrics in marathi | Buddha bhim geetmala

trisharan panchshil lyrics in marathi | Buddha bhim geetmala
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुध्दस्स
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुध्दस्स
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुध्दस्स

बुध्दं सरणं गच्छामि
धम्मं सरणं गच्छामि
संघं सरणं गच्छामि

दुतियम्पि, बुध्दं सरणं गच्छामि
दुतियम्पि, धम्मं सरणं गच्छामि
दुतियम्पि, संघं सरणं गच्छामि

ततियम्पि,बुध्दं सरणं गच्छामि
ततियम्पि,धम्मं सरणं गच्छामि
ततियम्पि, संघं सरणं गच्छामि

पाणातिपाता वेरमणी- सिक्खापदं
समादियामि

अदिन्नादाना वेरमणी- सिक्खापदं
समादियामि

कामे सुमिच्छाचारा वेरमणी- सिक्खापदं
समादियामि

मुसावादा वेरमणी- सिक्खापदं समादियामि
सुरा- मेरय- मज्ज- पमादठ्ठाना
वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि

साधु साधु साधु

trisharan panchshil lyrics

close